Vi skal være miljøledende

Møller Eiendom har store ambisjoner på miljøområdet. For oss er det avgjørende at alle virksomheter som er involvert i våre prosjekter vet hvordan de kan bidra til å redusere klimagassutslippene fra næringen. Her kan du lese mer om hva vi mener i praksis.

Klimavennlig bygg

Miljøpolicy

Møller Eiendoms bærekraftsarbeid skal være en integrert del av selskapets daglige virksomhet. Dette betyr at vårt bidrag til en mer bærekraftig utvikling i hovedsak skjer gjennom utøvelsen av eierskapet til de eiendommer og bygninger selskapet forvalter og har under utvikling.  

 

Vår ambisjon er å være en attraktiv samarbeidspartner og et bransjeledende selskap innen bærekraftig by- og stedsutvikling. Vi skal utvise hensyn til omgivelsene, medmennesker og det bygde miljøet gjennom de valg som gjøres innen arealbruk, arkitektur, materialvalg og energiløsninger. I utformingen av områder og bygninger skal vi utfordre oss selv til å ivareta langsiktige ressurshensyn i form av råvareuttak og miljøbelastning, og vi skal tilrettelegge for fremtidens klimavennlige mobilitetsløsninger. Vi skal arbeide systematisk for å minimere unødvendig energibruk, utslipp og sløsing med energi, samt utfordre oss selv for hvor klimavennlig det er mulig å bygge innenfor økonomiske bærekraftige rammer. 

 

I Møller Eiendoms miljøarbeid skal åpenhet og faglig etterrettelighet være en forutsetning, og vi skal dele av våre erfaringer og kunnskap der det kan komme samfunnet og miljøet til gode.

apning-av-solcelleanlegg-Maske-MEI-03675- Foto_Justine__Omberg

– Den mest klimavennlige kilowatt som finnes er den som ikke blir brukt.

Kjetil B. Alstadheim

Våre klima & miljømål

Vi har satt oss høye mål for våre heleide bygg og prosjekter i Norge.
Både når vi planlegger, bygger og driver eiendommene må vi tenke på disse målene.

Bærekraftmål 2022-2025

 • Innen 2025 skal 50% av våre eiendomsaktiviteter være i tråd med EUs klassifisering av bærekraftige aktiviteter (EUs taksonomi). Innen 2030 er målet 75%.
 • Samtlige nye bygg og større rehabilitering skal tilfredsstille EUs definisjon for bærekraftige byggeaktiviteter (EUs taksonomi).
 • Vi skal øke andelen «grønne» eller «bærekraftige» lån.

Energibruk

Byggeprosjekter 

 • Etterstrebe å utnytte fornybare energikilder som solenergi, geoenergi og spillvarme ved nybygg og totalrehabilitering.

Drift og forvaltning 

 • Redusere energibruken for den heleide
  porteføljen med 10% innen 2025, i forhold til 2021-nivå. I 2030 er målet 20%.
 • Etablere energiovervåkning og energioppfølging for alle bygg.

Grønn mobilitet

Byggeprosjekter, drift og forvaltning

 • Tilrettelegge for bruk av sykkel til og fra alle kontorbygg.
 • Tilby lading av elbil ved alle kontor og boligbygg med parkeringsanlegg.
 • Prøve ut nye løsninger for utslippsfri mobilitet.

Prosess, materialbruk og avfall

Byggeprosjekter 

 • Stille klimakrav til alle leverandører og oppdatere leverandørkravene jevnlig
 • Gjennomføre nye byggeplasser uten bruk av fossilt drivstoff eller brensel og ta i bruk teknologi for utslippsfrie byggeplasser.
 • Prioritere og etterspørre byggematerialer med lav klimabelastning.
 • Arbeide for å redusere avfallsmengdene ved å utforme bygninger med fleksibilitet.

Drift og forvaltning 

 • Stille klimakrav til alle leverandører og oppdatere leverandørkravene jevnlig 

Våre krav til leverandører

Etter initiativ fra Møller Eiendom våren 2020 gikk en gruppe eiendomsselskaper og eiendomsforvaltere sammen i en arbeidsgruppe for å definere relevante klimakrav i innkjøpsprosesser. Kravene har til hensikt å stimulere til økt kompetanse og bedre virksomhetsstyring på klimaområdet.

Norsk Eiendom formidler verktøyet til bransjeaktørene. Les om kriteriene og last ned verktøyet her:

Dokumentasjon

Hvert år rapporterer vi på arbeidet vi nedlegger, og resultatene vi oppnår, innenfor klimaområdet. Her kan du lese rapportene.

Åpenhetsloven

Møller Eiendom er underlagt reglene i Åpenhetsloven, som trådte i kraft 1. juli 2022. Konsernet har foretatt aktsomhetsvurderinger iht. lovens krav. Dersom du har spørsmål til vårt arbeid knyttet til etterlevelse av Åpenhetsloven, ber vi om at dette sendes skriftlig til post@mollereiendom.no.