Vi skal være miljøledende

Møller Eiendom har store ambisjoner på miljøområdet. For oss er det avgjørende at alle virksomheter som er involvert i våre prosjekter vet hvordan de kan bidra til å redusere klimagassutslippene fra næringen. Her kan du lese mer om hva vi mener i praksis.

Klimavennlig bygg

Miljøpolicy

Vår ambisjon er å være en attraktiv samarbeidspartner og et bransjeledende selskap innen bærekraftig by- og stedsutvikling. Vi skal utvise hensyn til omgivelsene, medmennesker og det bygde miljøet gjennom de valg som gjøres innen arealbruk, arkitektur, materialvalg og energiløsninger. I utformingen av områder og bygninger skal vi utfordre oss selv til å ivareta langsiktige ressurshensyn i form av råvareuttak og miljøbelastning, og vi skal tilrettelegge for fremtidens klimavennlige mobilitetsløsninger.

 

Vi skal arbeide systematisk for å minimere unødvendig energibruk, utslipp og sløsing med energi, samt utfordre oss selv på hvor klimavennlig det er mulig å bygge innenfor økonomiske bærekraftige rammer. I Møller Eiendoms miljøarbeid skal åpenhet og faglig etterrettelighet være en forutsetning. Vi skal dele av våre erfaringer og kunnskap der det kan komme samfunnet og miljøet til gode.

 

Vårt bidrag til en mer bærekraftig utvikling skjer i hovedsak gjennom utøvelsen av eierskapet til de eiendommer og bygninger selskapet forvalter og har under utvikling.

150616FSF309-8990657_low

– Den mest klimavennlige kilowatt som finnes er den som ikke blir brukt.

Kjetil B. Alstadheim

Våre miljømål

Vi har satt oss høye mål for våre heleide bygg og prosjekter i Norge.
Både når vi planlegger, bygger og driver eiendommene må vi tenke på disse målene.

Energibruk

 • Nye bygg skal som hovedregel tilfredsstille energiklasse A eller bedre.
 • Totalrehabiliterte bygg skal som hovedregel tilfredsstille energiklasse B eller bedre.
 • Vi skal etterstrebe å utnytte fornybare energikilder som solenergi, geoenergi og spillvarme i nybygg og ved totalrehabilitering.
 • Vi vil redusere energibruken for den heleide porteføljen med 10% innen 2024, i forhold til 2019-nivå.

Grønn mobilitet

 • Tilrettelegge for bruk av sykkel til og fra alle kontorbygg.
 • Tilby lading av elbil ved alle kontorbygg med parkeringsanlegg.
 • Øke dekningsgraden av elbilladere på våre parkeringsplasser med minimum 15% innen 2021.
 • Prøve ut nye løsninger for utslippsfri mobilitet.

Prosess, materialbruk og avfall

 • Stille krav til alle leverandører, og oppdatere leverandørkravene jevnlig.
 • Unngå fossilt drivstoff og brensel på byggeplass.
 • Ta i bruk teknologi for utslippsfrie byggeplasser.
 • Prioritere og etterspørre byggematerialer med lav klimabelastning.
 • Arbeide for å redusere avfallsmengdene ved å utforme bygninger med fleksibilitet.
 • Søke størst mulig ressursutnyttelse og gjenbruksverdi av avfall fra byggeplass.

Våre krav til leverandører

Vi ønsker å dreie våre prosjekter i en mer klimavennlig retning. Da må vi spille på lag med våre leverandører, være seg arkitekter, rådgivere, entreprenører og andre. Dette er kravene vi stiller:

Alle leverandører

 • Virksomheten skal dokumentere et miljøstyringssystem.
 • Virksomheten skal ha identifisert sine vesentlige klimapåkjenninger.
 • Virksomheten skal ha satt mål for å redusere sine vesentligste klimapåkjenninger.

Forsikring

 • Selskapets skal kunne vise til at de har, eller har som mål å levere, forsikringsprodukter for næringseiendom som fremmer klimavennlig gjenoppbygning ved totalskade på bygning.

Banker

 • Banken skal ha etablert rammer for grønne lån til både næringseiendom og boliger.
 • Banken skal kunne redegjøre for hvordan rammeverket for grønne lån fremmer bygninger med lav klimapåvirkning over bygningens levetid.

Kjøretøy og transporttjenester

 • Leverandøren skal vise til en plan for å øke virksomhetens andel av transporttjenester og/eller kjøretøy, som er basert på elektrisitet eller annen nullutslippsteknologi.

Entreprenører

 • Entreprenøren skal kunne vise til kunnskap om eller erfaring fra prosjekter med lav klimabelastning, jf. Møller Eiendoms klima- og miljømål.
 • Entreprenøren skal kunne vise til gjennomføring av prosjekter uten klimagassutslipp fra forbrenning av fossile brensler på byggeplass, evt. redegjøre for hvordan de ser for seg å kunne gjennomføre arbeider på byggeplass uten fossile klimagassutslipp.

Rådgivere

 • Virksomheten skal kunne vise til kunnskap om eller erfaring fra prosjekter med lav klimabelastning, jf. våre miljømål.

Dokumentasjon

Hvert år rapporterer vi på arbeidet vi nedlegger, og resultatene vi oppnår, innenfor klimaområdet. Her kan du lese rapportene.

Bærekraftsrapport 2020